Opleidingsschool Rivierenland (OSR)

Opleidingsschool Rivierenland is een professionele leergemeenschap. Onze gemeenschappelijke missie is het opleiden van voldoende startbekwame docenten, die beschikken over vakmanschap en meesterschap.

Visie van OSR?
Binnen Opleidingsschool Rivierenland zoeken we naar een optimale koppeling van op de HU aanwezige kennis van vakinhoud, methodieken en onderwijskundig onderzoek aan de daadwerkelijke beroepspraktijk op de opleidingslocaties van Stichting CVO-AV. Het is onze overtuiging dat deze combinatie alle ruimte biedt voor optimaal leren van leerlingen, studenten, hun begeleiders en teams binnen de opleidingslocaties.

Missie van OSR?
De Opleidingsschool Rivierenland wil docenten opleiden die in staat zijn om zich als lerende professional aan te passen aan de veranderingen binnen het onderwijs en in onze maatschappij. Wij leiden dus docenten op die:

  • kennisdrager zijn, zowel vakinhoudelijk, vakdidactisch als pedagogisch. Zij krijgen vanuit hun opleiding ‘gereedschap’ mee om deze kennis op een inspirerende manier over te dragen op hun leerlingen. Zij maken bijvoorbeeld gebruik van activerende didactiek en zetten daarbij ict in waar dat verrijkend is;
  • resultaten van onderzoek in hun eigen beroepspraktijk kunnen inzetten om kritisch te reflecteren op de beroepspraktijk en eigen handelen.

Onderzoekend vermogen, samenwerking en kennisdeling met andere collega’s zien we als belangrijke aspecten om de slagkracht van onze studenten in innovatief handelen en verbeteren van de beroepspraktijk te vergroten;

  • betekenisvol onderwijs geven: door het aanbieden van kwalificerend onderwijs, burgerschapsvorming en persoonlijkheidsvorming (Bildung);
  • allround en flexibel inzetbaar zijn in verschillende contexten van het voortgezet onderwijs.

Ambitie van OSR?
De partners willen de Opleidingsschool Rivierenland de komende drie jaar doorontwikkelen naar een formele status als door de NVAO geaccrediteerde, volwaardige opleidingsschool. Hier wordt in de toekomst  een eerstegraads lerarenopleiding bij betrokken. Dat geldt ook voor naburige VO-scholen en wellicht zelfs basisscholen, waar het gaat om het overgangsgebied 10- tot 14-jarigen.

Functie van OSR in de regio?
De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en het aangrenzende gebied van West-Betuwe en het Land van Heusden & Altena is een gebied met een eigen economisch en cultureel profiel. Ook in de toekomst is het van belang dat in deze regio goed en innovatief onderwijs wordt geboden: kwalificerend, gericht op de regionale arbeidsmarkt, met gevoel voor sociale samenhang en verantwoordelijkheid voor de toenemend heterogene regionale bevolking. Er is een groot potentieel aan studenten binnen deze regio. Het is in het belang van deze studenten dat er opleidingsscholen beschikbaar zijn binnen hun woonomgeving.