Met de inwerkingtreding van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 januari 2007 zijn schoolbesturen genoodzaakt een zogeheten medezeggenschapsstatuut te hanteren.

Het medezeggenschapsstatuut geeft de kaders weer waarbinnen het reglement voor de GMR, de MR’en en de deelraden van Stichting CVO-AV is opgesteld. Het is zodanig opgesteld dat er geen aparte statuten en reglementen voor deze drie niveaus van medezeggenschap nodig zijn.