Hier kunt u de jaarverslagen van de GMR inzien

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad stelt jaarlijks een verslag vast van de werkzaamheden in het afgelopen jaar. Dit verslag betreft het voorgaande kalenderjaar.