Grondslag en doel

In de statuten van de stichting zijn de volgende grondslag en doel opgenomen:

Grondslag
De grondslag van de stichting is het Bijbels Evangelie van Jezus Christus als het gezaghebbende en betrouwbare Woord van God.

Doelstelling

  1. De stichting stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor christelijk voortgezet onderwijs voor Gorinchem, Leerdam en omstreken.
  2. Het bestuur van de stichting wil met de samenwerking tussen de grondslag (artikel 2) en de doelstelling (artikel 3 lid 1) uitdrukking geven aan de opdracht om het onderwijs op de scholen, die ressorteren onder haar stichting, in al zijn facetten te stellen in het teken van de erkenning en navolging van de boodschap van Jezus Christus.
    De betekenis hiervan is onmisbaar bij het vinden van antwoorden onder andere over de zin van het leven zoals beschreven in de Bijbel.
    Vanuit de grondslag en rekening houdend met diverse levens- of geloofsovertuigingen, beoogt de stichting uitgangspunten van respect en eerbied naar elkaar daadwerkelijk uitgedragen te zien in de onder haar gezag staande scholen.
  3. Zij tracht dit doel te bereiken door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de belangen van het christelijk onderwijs behoort, door het houden van vergaderingen en voorts alle andere wettige middelen welke tot het gestelde doel dienstig zijn.
  4. De stichting beoogt niet het maken van winst.